>>>

>>>

Xtra man ye kesh liye hote hai

Sick Jokes - Liquidice

publication date:2018-03-10 12:50.

*Zapoteco de Choapan* Cati sudyi 8767 ilëro Diuzi neziro du guicho du la 8767 adyi 8767 ro huenë 8767 tadya 8767 a quiero cabë 8767 rbezaro huenë 8767 quiero. Lëscan 8767 cati sudyi 8767 ilëro Diuzi nuz̃ela 8767 adyi 8767 ro nacan tali zuë 8767 rnabë 8767 në 8767 la 8767 acazi bisaque 8767 ilë 8767 ëroguë 8767 .

-Access Content of Blocked Websites Use

*Central Carrier* ꞌEt wheni yinka dune tsꞌinli neyustꞌe ꞌi ꞌuskaiꞌ bulh ꞌúlya. ꞌEt huwa Sizi Gri ooyustꞌe wheni nekꞌunꞌa ꞌuntꞌoh. ꞌEt whe tulalhgus kꞌut neba dazsai-un, ꞌi be ndun yé datitsah-i ye ulhtus-i utꞌí-un, ꞌen yuchꞌaꞌ nilhde, ꞌen netsudule ꞌuntꞌoh.

Are the Foo Fighters Christian? | Ordinary Eve

*Yagua* Ramuni̱ ni̱tiy vichasara Crístumu, savichasara vadi ju̱desi̱ varintyi. Rabaryi̱ma̱ ta̱riy savicha̱da, vadiranuma ti̱ta̱ju̱ darya.

AFRIBOYZ – WELL HUNG AFRO TWINK - MANDINGO BOYS

*OEBcw* but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that God exists, and that he rewards those who seek for him.

*Zapoteco de San Juan Guelavía* Te pur abchu zec ni nabánytɨ, ne guelnabány ni azenuut quɨt zéedtini pur tuby ni rnitlogac, sino que pur xtiidx Dios ni nabány ne ni quɨt chúuti dxi nitlo.

*Totonaco de la sierra* Cha̱nchu̱ pi̱ quili̱pa̱huanko̱y, quit cma̱xqui̱ko̱y yama̱ sa̱sti latáma̱t hua̱ntu̱ luhua xa̱liankalhi̱ná̱ nakalhi̱ko̱y, chu̱ niucxnicú̱ catzanka̱ko̱lh, sa̱mpi̱ ni̱ pala cha̱tum tí̱ caquintimáklhti̱lh.

*Cora de El Nayar* ’Ayaa nu neyan amuaata 8767 asin tɨ ij nain cɨn amuaatyápua 8767 arite 8767 en. Aɨjna ɨ nyaj cɨn amuaatyápua 8767 arite 8767 esin, nyeetzi pu jetze e 8767 iraninyei. Capu hui ayan een a 8767 ij tɨ aɨn tɨ hua 8767 a jetze na 8767 a e 8767 iraninyei aɨme ɨ mej yan japuan huachaatɨme iiyan chaanaca japua ɨ maj maɨjna cɨn hua 8767 utyápua 8767 arite 8767 en ɨ ruxa 8767 aj tyaɨtye. Caxu a 8767 ij pua 8767 a tya 8767 ujmuajca. Caxu sajta ti 8767 itzɨɨnya 8767 a.

*Siriano* Marĩ Cristoyarã ñajãmakʉ̃, Marĩpʉ marĩrẽ maama ããrĩrikʉrire opamakʉ̃ iridi ããrĩmí. Irasirirã marĩ ĩgʉ̃yarã ããrĩburi dupuyurogue ããrĩrikʉunaderosũ neõ ããrĩbea.

*SEB* Viera je zárukou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme,

*Chinanteco de Lealao* ’Jniá³ yáh¹ há⁴hé³ jna²baah⁴²á² ñeéy⁴. Ba² hi²jmeey⁴² chiáh² liáh³ja̱³ chia̱á̱²ah³. Há⁴hé³ ca³bi³jee⁴²á² há²ah³ liáh³xɨ³ ca³dah²jmeéh⁴ oóyh² diáh⁴ dsa³ jmɨɨyh⁴²güii³. Há⁴ hi³ta³ hi³hɨ³ah³ ñuú³, há⁴ hi³foh³²ah³ chiáh² cáh³ti³².

More pictures on the theme «Xtra man ye kesh liye hote hai».

leave a comment